Th.s Phạm Thu Trang

Th.s Phạm Thu Trang phụ trách thương hiệu Aloxy, Brand Marketing

Cử nhân Đại học 

Đại học Sorbonne Paris 3

Thạc sỹ QTKD Đại học TsingHua Taiwan

. .